3.000.000 
1.350.000 
1.350.000 
1.100.000 
1.200.000 
1.500.000 
850.000 
850.000 
1.650.000 
1.350.000 

Bàn Chân Sắt

Bàn làm việc 1m2 BSV

850.000 
1.320.000 
2.000.000 
1.500.000 
1.500.000 
1.500.000 
1.650.000 
1.650.000 
1.500.000 
1.500.000