4.600.000 
4.600.000 

Bàn Ghế Lãnh Đạo

Bàn giám đốc Coral 1m8 CGD04

4.800.000 
4.350.000 
4.460.000 
5.000.000 
5.200.000 
4.350.000 
8.700.000 
9.020.000 
9.020.000 
4.150.000 
10.450.000 
9.900.000 
10.450.000 
Liên hệ
7.920.000 
8.360.000 
4.800.000 
4.800.000 
4.400.000 

Bàn Văn Phòng

Bàn họp Coral 4m8 BHC-M3

7.920.000 

Bàn Văn Phòng

Bàn họp Fiona 2m8 BHF-01

5.500.000 

Bàn Văn Phòng

Bàn họp Libra 2m4 BHL-02

4.720.000 

Bàn Văn Phòng

Bàn họp Libra 3m6 BHL-01

7.480.000 

Bàn Văn Phòng

Bàn họp Libra 3m6 BHL-03

7.480.000 

Bàn Văn Phòng

Bàn họp Lunar 2m8 BLU-01

3.520.000 
3.960.000 

Bàn Văn Phòng

Bàn họp Lunar 3m6 BLU-03

5.940.000 

Bàn Văn Phòng

Bàn họp Naomi 2m4 BHN-01

9.860.000 

Bàn Văn Phòng

Bàn họp Naomi 3m2 BHN-03

9.860.000 

Bàn Văn Phòng

Bàn họp Naomi 3m6 BHN-02

11.490.000 

Bàn Văn Phòng

Bàn họp Royal BHR-01 3m2

10.210.000 

Bàn Văn Phòng

Bàn họp Royal BHR-02 3m8

12.540.000 

Bàn Văn Phòng

Bàn họp Royal BHR-03 4m8

15.300.000 

Bàn Văn Phòng

Bàn họp Royal BHR-04 5m4

17.220.000 

Bàn Văn Phòng

Bàn họp Royal BHR-05 5m4

17.230.000 

Bàn Văn Phòng

Bàn họp Royal BHR-07 6m

19.140.000 

Bàn Văn Phòng

Bàn họp Sami 2m4 BHS-015

3.000.000 

Bàn Văn Phòng

Bàn họp Sami 4m BHS-M1

4.950.000 

Bàn Văn Phòng

Bàn họp Sami 4m8 BHS-M3

5.720.000 
3.000.000 

Bàn Văn Phòng

Bàn họp Udemy BHU-01 3m8

9.200.000 

Bàn Văn Phòng

Bàn họp Udemy BHU-03 3m6

11.480.000 

Bàn Chân Sắt

Bàn làm việc 1m2 BSC-08

1.350.000 

Bàn Chân Sắt

Bàn làm việc 1m2 BSC-09

1.350.000 

Bàn Chân Sắt

Bàn làm việc 1m2 BSC-12

1.100.000 

Bàn Chân Sắt

Bàn làm việc 1m2 BSC-13

1.200.000 

Bàn Chân Sắt

Bàn làm việc 1m2 BSC-14

1.500.000 

Bàn Chân Sắt

Bàn làm việc 1m2 BSC-17

850.000 

Bàn Chân Sắt

Bàn làm việc 1m2 BSC-18

850.000 

Bàn Chân Sắt

Bàn làm việc 1m2 BSC-19

1.650.000 

Bàn Chân Sắt

Bàn làm việc 1m2 BSC-20

1.350.000 

Bàn Chân Sắt

Bàn làm việc 1m2 BSC-21

1.350.000 

Bàn Chân Sắt

Bàn làm việc 1m2 BSV

850.000 
1.320.000 
2.000.000 
1.500.000 
1.500.000 
1.500.000 
1.650.000 
1.650.000 
1.500.000 
1.500.000 

Module Bàn Làm Việc Nhóm

Module bàn Aja chân đen 2 người AJD-02

2.420.000 

Module Bàn Làm Việc Nhóm

Module bàn Aja chân đen 4 người AJD-04

4.500.000 

Module Bàn Làm Việc Nhóm

Module bàn Aja chân đen 6 người AJD-06

6.050.000 

Module Bàn Làm Việc Nhóm

Module bàn Alex 2 người AL02-D

1.820.000 

Module Bàn Làm Việc Nhóm

Module bàn Alex 4 người AL04-D

3.690.000 

Module Bàn Làm Việc Nhóm

Module bàn Alex 6 người AL06-D

5.120.000 

Module Bàn Làm Việc Nhóm

Module bàn Coral 4 người CO04

4.240.000 

Module Bàn Làm Việc Nhóm

Module bàn Coral 6 người CO06

6.050.000 

Module Bàn Làm Việc Nhóm

Module bàn Coral 8 người CO08

8.140.000 
4.020.000 
7.700.000 
11.550.000 

Module Bàn Làm Việc Nhóm

Module bàn Coral có máng 2 người MCM-02

2.700.000 

Module Bàn Làm Việc Nhóm

Module bàn Coral có máng 4 người MCM-04

4.400.000 

Module Bàn Làm Việc Nhóm

Module bàn Coral có máng 6 người MCM-06

5.890.000 

Module Bàn Làm Việc Nhóm

Module bàn Daniel 4 người DAN04

3.520.000 

Module Bàn Làm Việc Nhóm

Module bàn Daniel 4 người DAN04-D

3.520.000 

Module Bàn Làm Việc Nhóm

Module bàn Daniel 6 người DAN06

4.950.000 

Module Bàn Làm Việc Nhóm

Module bàn Dave 2 người DA02

3.740.000 

Module Bàn Làm Việc Nhóm

Module bàn Dave 4 người DA04

7.370.000 

Module Bàn Làm Việc Nhóm

Module bàn Dave 6 người DA06

11.220.000 

Module Bàn Làm Việc Nhóm

Module bàn Ethan 2 người ET02

1.820.000 

Module Bàn Làm Việc Nhóm

Module bàn Ethan 4 người ET04

3.690.000 

Module Bàn Làm Việc Nhóm

Module bàn Ethan 6 người ET06

5.120.000 

Module Bàn Làm Việc Nhóm

Module bàn Fiona 2 người FI02-T

2.420.000 

Module Bàn Làm Việc Nhóm

Module bàn Fiona 4 người FI04-T

4.400.000 

Module Bàn Làm Việc Nhóm

Module bàn Fiona 6 người FI06-T

5.720.000 

Module Bàn Làm Việc Nhóm

Module bàn Fiona FA03-C 3 người

11.400.000 

Module Bàn Làm Việc Nhóm

Module bàn Fiona FA04-C 4 người

14.000.000 

Module Bàn Làm Việc Nhóm

Module bàn Fiona FA06-C 6 người

21.000.000 

Module Bàn Làm Việc Nhóm

Module bàn Fiona FI02-D 2 người

2.420.000 

Module Bàn Làm Việc Nhóm

Module bàn Fiona FI04-D 4 người

4.400.000 

Module Bàn Làm Việc Nhóm

Module bàn Fiona FI06-D 6 người

5.720.000 

Module Bàn Làm Việc Nhóm

Module bàn Hana 2 người HA02

5.500.000 

Module Bàn Làm Việc Nhóm

Module bàn Hana 4 người HA04

9.240.000 

Module Bàn Làm Việc Nhóm

Module bàn Hana 6 người HA06

13.860.000 
2.200.000 

Module Bàn Làm Việc Nhóm

Module bàn Hana-383 4 người HA04-T

9.240.000 

Module Bàn Làm Việc Nhóm

Module bàn Hana-383 6 người HA06-T

13.860.000 

Module Bàn Làm Việc Nhóm

Module bàn Lexis 4 người LE04-D

3.080.000 

Module Bàn Làm Việc Nhóm

Module bàn Lexis 4 người LE04-T

3.080.000 

Module Bàn Làm Việc Nhóm

Module bàn Lexis 4 người LE04-TT

3.080.000 

Module Bàn Làm Việc Nhóm

Module bàn Libra 2 người LI-02

2.500.000 

Module Bàn Làm Việc Nhóm

Module bàn Libra 4 người LI-04

4.950.000 

Module Bàn Làm Việc Nhóm

Module bàn Libra 6 người LI-06

7.150.000 

Module Bàn Làm Việc Nhóm

Module bàn Maison 2 người MA02

5.060.000 

Module Bàn Làm Việc Nhóm

Module bàn Maison 4 người MA04

10.120.000 

Module Bàn Làm Việc Nhóm

Module bàn Maison 6 người MA06

15.110.000 

Module Bàn Làm Việc Nhóm

Module bàn Nancy 1 người NA01

2.300.000 

Module Bàn Làm Việc Nhóm

Module bàn Nancy 4 người NA04

7.480.000 

Module Bàn Làm Việc Nhóm

Module bàn Nancy 6 người NA06

11.220.000 

Module Bàn Làm Việc Nhóm

Module bàn Royal 2 người MRO-02

5.720.000 

Module Bàn Làm Việc Nhóm

Module bàn Royal 3 người MRO-03

8.900.000 

Module Bàn Làm Việc Nhóm

Module bàn Royal 4 người MRO-04

11.440.000 

Module Bàn Làm Việc Nhóm

Module bàn Royal MR-04 4 người

11.000.000 

Module Bàn Làm Việc Nhóm

Module bàn Royal MR-06 6 người

17.800.000 

Module Bàn Làm Việc Nhóm

Module bàn Royal MR-08 8 người

23.760.000 

Module Bàn Làm Việc Nhóm

Module bàn Royal MR1-02 2 người

10.000.000 

Module Bàn Làm Việc Nhóm

Module bàn Royal MR1-04 4 người

20.000.000 

Module Bàn Làm Việc Nhóm

Module bàn Royal MR1-06 6 người

30.000.000 

Module Bàn Làm Việc Nhóm

Module bàn Royal MR2-03 3 người

15.000.000 

Module Bàn Làm Việc Nhóm

Module bàn Royal MR2-04 4 người

20.000.000 

Module Bàn Làm Việc Nhóm

Module bàn Royal MR2-06 6 người

30.000.000 

Module Bàn Làm Việc Nhóm

Module bàn Royal MR3-02 2 người

10.000.000 

Module Bàn Làm Việc Nhóm

Module bàn Royal MR3-03 3 người

15.000.000 

Module Bàn Làm Việc Nhóm

Module bàn Royal MR3-06 6 người

30.000.000 

Module Bàn Làm Việc Nhóm

Module bàn Royal MR4-02 2 người

8.580.000 

Module Bàn Làm Việc Nhóm

Module bàn Royal MR4-03 3 người

14.960.000 

Module Bàn Làm Việc Nhóm

Module bàn Royal MR4-06 6 người

30.000.000 

Module Bàn Làm Việc Nhóm

Module bàn Royal MR5-02 2 người

11.200.000 

Module Bàn Làm Việc Nhóm

Module bàn Royal MR5-04 4 người

22.400.000 

Module Bàn Làm Việc Nhóm

Module bàn Royal MR5-06 6 người

33.600.000 

Module Bàn Làm Việc Nhóm

Module bàn Sami 2 người SA02-D

1.650.000 

Module Bàn Làm Việc Nhóm

Module bàn Sami 4 người SA04-D

3.080.000 

Module Bàn Làm Việc Nhóm

Module bàn Sami 6 người SA06-D

4.950.000 

Module Bàn Làm Việc Nhóm

Module bàn Thomas 3 người TH03-T

8.450.000 

Module Bàn Làm Việc Nhóm

Module bàn Thomas 4 người TH04-T

17.820.000 

Module Bàn Làm Việc Nhóm

Module bàn Thomas 6 người TH06-T

11.960.000 

Module Bàn Làm Việc Nhóm

Module bàn Venus 2 người VE021

1.870.000 

Module Bàn Làm Việc Nhóm

Module bàn Venus 4 người VE04

3.740.000 

Module Bàn Làm Việc Nhóm

Module bàn Venus 6 người VE06

5.610.000 

Module Bàn Làm Việc Nhóm

Module bàn Vincent 2 người MVI-02

3.960.000 

Module Bàn Làm Việc Nhóm

Module bàn Vincent 4 người MVI-04

8.800.000 

Module Bàn Làm Việc Nhóm

Module bàn Vincent 6 người MVI-06

13.200.000 

Module Bàn Làm Việc Nhóm

Module bàn Wade 6 người WA-06

5.120.000 

Module Bàn Làm Việc Nhóm

Module bàn Wade mới 4 người WA-04

4.180.000 

Module Bàn Làm Việc Nhóm

Module bàn Wade mới 8 người WA-08

5.890.000 

Module Bàn Làm Việc Nhóm

TOZ Module bàn Aja 4 người MAJ-04

4.400.000 

Module Bàn Làm Việc Nhóm

TOZ Module bàn Aja 4 người MAJ-04

10.100.000 

Module Bàn Làm Việc Nhóm

TOZ Module bàn Aja 6 người MAJ-06

6.600.000 

Module Bàn Làm Việc Nhóm

TOZ Module làm việc nhóm

5.600.000 

Module Bàn Làm Việc Nhóm

TOZ Module làm việc nhóm CB-1

9.840.000 

+168 Mẫu Bàn Văn Phòng Được Ưa Chuộng Nhất Tại Nội thất TOZ 

Để mua được thiết bị nội thất văn phòng hợp lý nói chung, và những chiếc bàn văn phòng nói riêng tưởng chừng là công việc đơn giản. Nhưng vấn đề thực tế lại không dễ dàng một chút nào. Bởi, hiện nay trên thị trường có rất nhiều các đơn vị bán bàn văn phòng với giá khác nhau, khó lòng so sánh.

1. Bàn văn phòng tại TOZ có những loại nào?

Bàn giám đốc

Bàn giám đốc thuộc dòng bàn làm việc cao cấp dành cho lãnh đạo. Chúng tôi cung cấp nhiều mẫu bàn giám đốc hiện đại, cao cấp, mẫu mã đa dạng. Thiết kế bàn sang trọng, đẳng cấp, tôn vinh vẻ đẹp văn phòng.

Bàn giám đốc TOZ 

Bàn trưởng phòng

Các sản phẩm bàn trưởng phòng tại TOZ đều được thiết kế tinh tế với gỗ MFC phủ sơn PU. Màu sắc bàn trang nhã, tạo cảm giác uy nghiêm, quyền lực cho người đứng đầu. Bàn trưởng phòng thường có tủ phụ, hộc tủ đi kèm. Điều này tăng tính tiện lợi, bổ sung công năng sử dụng.

Bàn trưởng phòng TOZ

Bàn họp

Bàn họp là sản phẩm không thể thiếu trong các phòng họp, phòng hội thảo. Khi trang bị các sản phẩm bàn văn phòng cho công ty, quý khách có thể tham khảo các mẫu bàn họp với đa dạng kiểu dáng: bàn tròn, elip, oval, chữ nhật,….Đa dạng chất liệu: gỗ MFC phủ PU, chân sắt,… Đa dạng kích thước: 2m, 2m4, 2m6,.. từ TOZ.

Bàn họp Libra TOZ

Bàn nhân viên

Bàn nhân viên là dòng bàn không thể thiếu trong văn phòng với nhiều chất liệu, kiểu dáng. Công năng đa dạng, thích hợp cho nhân viên trong mọi văn phòng làm việc. TOZ cung cấp hàng trăm mẫu bàn nhân viên văn phòng khác nhau, phù hợp với mọi nhu cầu sử dụng

Module bàn nhân viên TOZ

Bàn vi tính

Bàn vi tính của TOZ là những mẫu bàn có ngăn kéo, hộc chưa, kệ đựng bàn phím, CPU. Thích hợp để vừa làm bàn để máy vi tính, vừa để bàn làm việc. Bàn làm từ gỗ MFC, khung chân sắt hợp kim với nhiều màu sắc: đen, ghi, trắng,.. Bàn vi tính tính hợp cho cả văn phòng và gia đình, thường được chọn mua để làm bàn học, bàn làm việc tại nhà,…với độ bền cao, giá rẻ

Bàn máy tính TOZ

Bàn chân sắt

Bàn chân sắt TOZ sử dụng khung sắt sơn tĩnh điện chống han gỉ với nhiều màu khung: đen, trắng, ghi,… Mặt gỗ MFC với nhiều màu sắc vân gỗ cho quý khách dễ dàng lựa chọn. Bàn chân sắt thường được sử dụng trong văn phòng với giá thành hợp lý. Bàn có độ bền cao, dễ lau chùi vệ sinh, thay thế mặt.

Bàn chân sắt TOZ

Bàn chữ L

Bàn làm việc chữ L được uốn góc L giúp tối ưu diện tích, là dòng sản phẩm xu hướng trên thị trường hiện nay. Bàn chữ L thường có màu sắc hiện đại, mẫu mã đa dạng, chất liệu bền đẹp. Sản phẩm này luôn được người tiêu dùng đánh giá cao và tin tưởng chọn mua.

Bàn chữ L

Bàn làm việc gỗ

Bàn làm việc gỗ tại TOZ được làm hoàn toàn bằng gỗ công nghiệp MFC phủ melamine bền đẹp, chống xước, dễ lau lùi. Bàn gỗ mang tính cổ điển, hợp túi tiền, phù hợp trong các không gian văn phòng, gia đình, được nhiều người chọn. Các kiểu dáng chủ yếu có tại TOZ: bàn làm việc gỗ hộc treo, hộc đứng, bàn có vách, bàn chân gấp,…

Bàn làm việc gỗ

Module bàn làm việc nhóm

Bàn làm việc nhóm tại TOZ được thiết kế bằng cách ghép các cụm bàn lại để có thể ngồi được 2-4-6-8 người trong một không gian văn phòng. Đây là sản phẩm thông minh giúp tiết kiệm diện tích không gian và tăng tính riêng tư cho nhân viên khi làm việc.

Bàn làm việc nhóm

2. Chọn bàn làm việc như thế nào?

Về kích thước: Để chọn bàn phòng phù hợp với không gian công ty, quý khách nên đo kích thước văn phòng kỹ lưỡng. Tránh trường hợp bàn quá to hoặc quá nhỏ. Quý khách có thể đặt hàng tại TOZ với kích thước theo yêu cầu.

Về kiểu dáng: Nếu doanh nghiệp của quý khách hướng đến phong cách trẻ trung, chuyên nghiệp, có thể tham khảo các mẫu bàn khung sắt trong bộ sưu tập Coral, Sami, Fiona,.. Nếu công ty có phong cách nghiêm túc, cổ điển, các mẫu bàn trong bst Royal của chúng tôi sẽ là sự lựa chọn thích hợp.

Về chất liệu: Quý khách có thể lựa chọn bàn với nhiều chất liệu khác nhau: gỗ ép MFC, gỗ tự nhiên, gỗ Veneer,.. Mỗi loại gỗ có ưu nhược điểm và giá thành khác nhau nên cần cân nhắc thật kỹ với ngân sách sẵn có.

3. Địa chỉ mua bàn văn phòng tốt ở Hà Nội và TPHCM?

TOZ Furniture tự tin có đầy đủ các mẫu mã, chất liệu cũng như màu sắc sản phẩm bàn văn phòng đa dạng cung cấp tới tay khách hàng với chất lượng tốt, giá thành hợp lý. Quý khách có thể trực tiếp tham khảo các mặt hàng của chúng tôi ngay tại Showroom. Địa chỉ: số 28A, đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Hotline: 096 3366 005. Mở cửa từ 8h-18h từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần. Rất hân hạnh được phục vụ!

4. Vì sao nên mua bàn ghế văn phòng tại TOZ?

  • Đặt hàng giao trong ngày – Giao hàng siêu tốc trong vòng 2h (đối với sản phẩm có sẵn). Miễn phí vận chuyển (áp dụng nội thành Hà Nội và TPHCM).
  • Sản phẩm chính hãng 100% – Xuất xứ nguồn gốc, hóa đơn rõ ràng. Xuất VAT trong ngày.
  • Dịch vụ tận tâm, bảo hành liên tục 12 tháng. Cam kết sản phẩm như hình ảnh trên website.
  • Nhận đặt hàng theo yêu cầu, cung cấp số lượng lớn. Chiết khấu % với đơn hàng lớn.