Bàn Ghế Nhân Viên

Bàn giám đốc Venus 1m8 VGD03

5.000.000 

Bàn Chân Sắt

Bàn làm việc 1m2 BSC-08

1.350.000 

Bàn Chân Sắt

Bàn làm việc 1m2 BSC-09

1.350.000 

Bàn Chân Sắt

Bàn làm việc 1m2 BSC-12

1.100.000 

Bàn Chân Sắt

Bàn làm việc 1m2 BSC-13

1.200.000 

Bàn Chân Sắt

Bàn làm việc 1m2 BSC-14

1.500.000 

Bàn Chân Sắt

Bàn làm việc 1m2 BSC-17

850.000 

Bàn Chân Sắt

Bàn làm việc 1m2 BSC-18

850.000 

Bàn Chân Sắt

Bàn làm việc 1m2 BSC-19

1.650.000 

Bàn Chân Sắt

Bàn làm việc 1m2 BSC-20

1.350.000 

Bàn Chân Sắt

Bàn làm việc 1m2 BSC-21

1.350.000 

Bàn Chân Sắt

Bàn làm việc 1m2 BSV

850.000 
1.320.000 
2.000.000 
1.500.000 
1.500.000 
1.500.000 
1.650.000 
1.650.000 
1.500.000 
1.500.000 
700.000 
700.000 
1.320.000 
1.320.000 

Ghế Văn Phòng

Ghế quỳ da Elegant GQ203

1.050.000 

Ghế Văn Phòng

Ghế quỳ da Elegant GQ203

1.020.000 
1.100.000 
1.100.000 

Ghế Văn Phòng

Ghế quỳ da Elegant GQ204

1.080.000 

Ghế Chân Quỳ

Ghế quỳ da Elegant GQ402

530.000 

Ghế Văn Phòng

Ghế quỳ da Elegant GQ603

1.040.000 

Ghế Văn Phòng

Ghế quỳ da Elegant GQ604

1.090.000 
880.000 
880.000 
880.000 
600.000 
970.000 
750.000 
720.000 
770.000 
900.000 
880.000 
880.000 
570.000 
880.000 
720.000 
1.210.000 
1.320.000 
1.320.000 
BÁN CHẠY

Ghế Văn Phòng

Ghế xoay da Elegant ZH208

1.270.000 

Ghế Văn Phòng

Ghế xoay da Elegant ZH238

1.200.000 

Ghế Giám Đốc - Trưởng Phòng

Ghế xoay lưới Trendy H15

1.300.000 

Ghế Giám Đốc - Trưởng Phòng

Ghế xoay lưới Trendy H19

2.150.000 

Ghế Giám Đốc - Trưởng Phòng

Ghế xoay lưới Trendy H22

2.150.000 
850.000 
850.000 
1.050.000 
1.010.000 

Ghế Giám Đốc - Trưởng Phòng

Ghế xoay lưới Trendy ZH206

1.070.000 
1.320.000 
BÁN CHẠY
1.050.000 

Ghế Giám Đốc - Trưởng Phòng

Ghế xoay lưới Trendy ZH503-X

1.050.000 
1.050.000 

Ghế Giám Đốc - Trưởng Phòng

Ghế xoay lưới Trendy ZH504-C

1.050.000 

Ghế Giám Đốc - Trưởng Phòng

Ghế xoay lưới Trendy ZH504-D

1.050.000 

Ghế Giám Đốc - Trưởng Phòng

Ghế xoay lưới Trendy ZH533

1.490.000 

Ghế Giám Đốc - Trưởng Phòng

Ghế xoay lưới Trendy ZH8038C

1.100.000 
2.090.000 
880.000 
1.380.000 

Module Bàn Làm Việc Nhóm

Module bàn Aja chân đen 2 người AJD-02

2.420.000 

Module Bàn Làm Việc Nhóm

Module bàn Aja chân đen 4 người AJD-04

4.500.000 

Module Bàn Làm Việc Nhóm

Module bàn Aja chân đen 6 người AJD-06

6.050.000 

Module Bàn Làm Việc Nhóm

Module bàn Coral 4 người CO04

4.240.000 

Module Bàn Làm Việc Nhóm

Module bàn Coral 6 người CO06

6.050.000 

Module Bàn Làm Việc Nhóm

Module bàn Coral 8 người CO08

8.140.000 
4.020.000 
7.700.000 
11.550.000 

Module Bàn Làm Việc Nhóm

Module bàn Coral có máng 2 người MCM-02

2.700.000 

Module Bàn Làm Việc Nhóm

Module bàn Coral có máng 4 người MCM-04

4.400.000 

Module Bàn Làm Việc Nhóm

Module bàn Coral có máng 6 người MCM-06

5.890.000 

Module Bàn Làm Việc Nhóm

Module bàn Daniel 4 người DAN04

3.520.000 

Module Bàn Làm Việc Nhóm

Module bàn Daniel 4 người DAN04-D

3.520.000 

Module Bàn Làm Việc Nhóm

Module bàn Daniel 6 người DAN06

4.950.000 

Module Bàn Làm Việc Nhóm

Module bàn Ethan 2 người ET02

1.820.000 

Module Bàn Làm Việc Nhóm

Module bàn Ethan 4 người ET04

3.690.000 

Module Bàn Làm Việc Nhóm

Module bàn Ethan 6 người ET06

5.120.000 

Module Bàn Làm Việc Nhóm

Module bàn Fiona 2 người FI02-T

2.420.000 

Module Bàn Làm Việc Nhóm

Module bàn Fiona 4 người FI04-T

4.400.000 

Module Bàn Làm Việc Nhóm

Module bàn Fiona 6 người FI06-T

5.720.000 

Module Bàn Làm Việc Nhóm

Module bàn Fiona FA03-C 3 người

11.400.000 

Module Bàn Làm Việc Nhóm

Module bàn Fiona FA04-C 4 người

14.000.000 

Module Bàn Làm Việc Nhóm

Module bàn Fiona FA06-C 6 người

21.000.000 

Module Bàn Làm Việc Nhóm

Module bàn Fiona FI02-D 2 người

2.420.000 

Module Bàn Làm Việc Nhóm

Module bàn Fiona FI04-D 4 người

4.400.000 

Module Bàn Làm Việc Nhóm

Module bàn Fiona FI06-D 6 người

5.720.000 
2.200.000 

Module Bàn Làm Việc Nhóm

Module bàn Hana-383 4 người HA04-T

9.240.000 

Module Bàn Làm Việc Nhóm

Module bàn Hana-383 6 người HA06-T

13.860.000 

Module Bàn Làm Việc Nhóm

Module bàn Libra 2 người LI-02

2.500.000 

Module Bàn Làm Việc Nhóm

Module bàn Libra 4 người LI-04

4.950.000 

Module Bàn Làm Việc Nhóm

Module bàn Libra 6 người LI-06

7.150.000 

Module Bàn Làm Việc Nhóm

Module bàn Maison 2 người MA02

5.060.000 

Module Bàn Làm Việc Nhóm

Module bàn Maison 4 người MA04

10.120.000 

Module Bàn Làm Việc Nhóm

Module bàn Maison 6 người MA06

15.110.000 

Module Bàn Làm Việc Nhóm

Module bàn Nancy 1 người NA01

2.300.000 

Module Bàn Làm Việc Nhóm

Module bàn Nancy 4 người NA04

7.480.000 

Module Bàn Làm Việc Nhóm

Module bàn Nancy 6 người NA06

11.220.000 

Module Bàn Làm Việc Nhóm

Module bàn Royal 2 người MRO-02

5.720.000 

Module Bàn Làm Việc Nhóm

Module bàn Royal 3 người MRO-03

8.900.000 

Module Bàn Làm Việc Nhóm

Module bàn Royal 4 người MRO-04

11.440.000 

Module Bàn Làm Việc Nhóm

Module bàn Royal MR-04 4 người

11.000.000 

Module Bàn Làm Việc Nhóm

Module bàn Royal MR-08 8 người

23.760.000 

Module Bàn Làm Việc Nhóm

Module bàn Royal MR1-02 2 người

10.000.000 

Module Bàn Làm Việc Nhóm

Module bàn Royal MR1-04 4 người

20.000.000 

Module Bàn Làm Việc Nhóm

Module bàn Royal MR1-06 6 người

30.000.000 

Module Bàn Làm Việc Nhóm

Module bàn Royal MR2-03 3 người

15.000.000 

Module Bàn Làm Việc Nhóm

Module bàn Royal MR2-04 4 người

20.000.000 

Module Bàn Làm Việc Nhóm

Module bàn Royal MR2-06 6 người

30.000.000 

Module Bàn Làm Việc Nhóm

Module bàn Royal MR3-02 2 người

10.000.000 

Module Bàn Làm Việc Nhóm

Module bàn Royal MR3-03 3 người

15.000.000 

Module Bàn Làm Việc Nhóm

Module bàn Royal MR3-06 6 người

30.000.000 

Module Bàn Làm Việc Nhóm

Module bàn Royal MR4-02 2 người

8.580.000 

Module Bàn Làm Việc Nhóm

Module bàn Royal MR4-03 3 người

14.960.000 

Module Bàn Làm Việc Nhóm

Module bàn Royal MR4-06 6 người

30.000.000 

Module Bàn Làm Việc Nhóm

Module bàn Royal MR5-02 2 người

11.200.000 

Module Bàn Làm Việc Nhóm

Module bàn Royal MR5-04 4 người

22.400.000 

Module Bàn Làm Việc Nhóm

Module bàn Royal MR5-06 6 người

33.600.000 

Module Bàn Làm Việc Nhóm

Module bàn Sami 2 người SA02-D

1.650.000 

Module Bàn Làm Việc Nhóm

Module bàn Sami 4 người SA04-D

3.080.000 

Module Bàn Làm Việc Nhóm

Module bàn Sami 6 người SA06-D

4.950.000 

Module Bàn Làm Việc Nhóm

Module bàn Thomas 3 người TH03-T

8.450.000 

Module Bàn Làm Việc Nhóm

Module bàn Thomas 4 người TH04-T

17.820.000 

Module Bàn Làm Việc Nhóm

Module bàn Thomas 6 người TH06-T

11.960.000 

Module Bàn Làm Việc Nhóm

Module bàn Venus 2 người VE021

1.870.000 

Module Bàn Làm Việc Nhóm

Module bàn Venus 4 người VE04

3.740.000 

Module Bàn Làm Việc Nhóm

Module bàn Venus 6 người VE06

5.610.000 

Module Bàn Làm Việc Nhóm

Module bàn Vincent 2 người MVI-02

3.960.000 

Module Bàn Làm Việc Nhóm

Module bàn Vincent 4 người MVI-04

8.800.000 

Module Bàn Làm Việc Nhóm

Module bàn Vincent 6 người MVI-06

13.200.000 

Module Bàn Làm Việc Nhóm

Module bàn Wade 6 người WA-06

5.120.000 

Module Bàn Làm Việc Nhóm

Module bàn Wade mới 4 người WA-04

4.180.000 

Module Bàn Làm Việc Nhóm

Module bàn Wade mới 8 người WA-08

5.890.000 

Module Bàn Làm Việc Nhóm

TOZ Module bàn Aja 4 người MAJ-04

4.400.000 

Module Bàn Làm Việc Nhóm

TOZ Module bàn Aja 4 người MAJ-04

10.100.000 

Module Bàn Làm Việc Nhóm

TOZ Module bàn Aja 6 người MAJ-06

6.600.000 

Module Bàn Làm Việc Nhóm

TOZ Module làm việc nhóm

5.600.000 

Module Bàn Làm Việc Nhóm

TOZ Module làm việc nhóm CB-1

9.840.000 

Bàn Ghế Nhân Viên, Làm Việc Đẹp, Phong Cách Khác Biệt Nhất Việt Nam

Bàn ghế nhân viên là những sản phẩm không thể thiếu trong văn phòng làm việc. Bàn ghế làm việc là công cụ, thiết bị quan trọng trong việc hỗ trợ quá trình làm việc của nhân viên để đạt được hiệu quả công việc cao.

Mua Bàn Ghế Văn Phòng Hiện Đại, Giá Tốt Nhất Tại Nội Thất TOZ

TOZ là đơn vị trực tiếp sản xuất và phân phối các sản phẩm nội thất văn phòng hiện đại, theo xu hướng, chất lượng và giá tốt tại Hà Nội. Không qua trung gian nên giá thành sản phẩm là thấp nhât. Sản xuất theo nhu cầu khách hàng trong thời gian ngắn nhất.

Vì sao nên mua Nội thất văn phòng tại TOZ?

  • Đặt hàng giao trong ngày – Giao hàng siêu tốc trong vòng 2h (đối với sản phẩm có sẵn). Miễn phí vận chuyển (áp dụng nội thành Hà Nội).
  • Sản phẩm chính hãng 100% – Xuất xứ nguồn gốc, hóa đơn rõ ràng. Xuất VAT trong ngày.
  • Dịch vụ tận tâm, bảo hành liên tục 12 tháng. Cam kết sản phẩm như hình ảnh trên website.
  • Nhận đặt hàng theo yêu cầu, cung cấp số lượng lớn. Chiết khấu % với đơn hàng lớn.

Block "danh-muc-ban-ghe-nhan-vien" not found