60.000.000 72.000.000 
60.000.000 72.000.000 
30.000.000 39.800.000 
28.500.000 36.000.000 
30.000.000 38.000.000 
42.000.000 50.000.000 
7.900.000 
7.900.000 
7.250.000 

Bàn giám đốc chân sắt gỗ công nghiệp

Bàn giám đốc Coral 1m6 CGD08

4.600.000 
4.600.000 
4.600.000 

Bàn Ghế Lãnh Đạo

Bàn giám đốc Coral 1m8 CGD03-D

4.800.000 

Bàn Ghế Lãnh Đạo

Bàn giám đốc Coral 1m8 CGD04

4.800.000 

Bàn Ghế Lãnh Đạo

Bàn giám đốc Coral 1m8 CGD05

4.800.000 

Bàn Ghế Lãnh Đạo

Bàn giám đốc Coral 1m8 CGD06

4.800.000 

Bàn Ghế Lãnh Đạo

Bàn giám đốc Coral 1m8 CGD07

4.800.000 
4.350.000 
4.460.000 
4.460.000 
19.000.000 24.000.000 
17.600.000 24.000.000 
17.600.000 24.000.000