8.300.000 11.000.000 
8.000.000 10.200.000 
7.600.000 11.500.000 
14.000.000 16.500.000 
10.000.000 13.500.000 
13.500.000 17.500.000 
10.000.000 12.800.000 
6.400.000 8.800.000 
9.800.000 13.000.000 
10.800.000 13.800.000 
12.000.000 15.000.000 
10.000.000 15.000.000 
1.750.000 
1.250.000 
1.350.000 
1.450.000 
1.550.000 
1.210.000 
1.320.000 

Ghế Văn Phòng

Ghế xoay da Elegant ZH208

1.270.000 
1.320.000 
1.250.000 

Ghế Giám Đốc - Trưởng Phòng

Ghế xoay lưới H15

1.300.000 

Ghế Giám Đốc - Trưởng Phòng

Ghế xoay lưới H22

2.150.000 
1.250.000 

Ghế Giám Đốc - Trưởng Phòng

Ghế xoay lưới Trendy H19

2.150.000